· Home · Statistics · Registration · Search · Language ·

 MacDinhChiReunion.net —› Truyện —› Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả - Trần Văn Giang
Last poster Message


Posted: Apr 4, 2006 06:51:22 · Edited by: admin

Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ XảTừ bi nghĩa là ǵ?

Theo chữ Hán giải nghĩa th́ Từ là ban vui, Bi là cứu khổ. Vậy ban vui cứu khổ là làm sao?

Từ bi là t́nh thương hoàn toàn vị tha, c̣n t́nh thương hoàn toàn vị kỷ th́ gọi là ái kiến. Từ bi là nhân đưa con người tới an vui giải thoát. Ái kiến là nhân trói buộc đưa con người tới trầm luân sanh tử.

Các bạn có tâm từ bi không? - Chắc ai cũng có t́nh thương hết nhưng t́nh thương đó không biết vị tha hay vị kỷ. Nhất là các bà t́nh thương dồi dào lắm. Khi xem cải lương hay chiếu bóng thấy người trong phim hoạn nạn th́ khóc lu bù. Thương người hoạn nạn đó có phải là từ bi không? - Dường như là từ bi nhưng không phải. Hầu hết chúng ta ai cũng có t́nh thương vị kỷ nhiều hơn là vị tha.

T́nh thương vị kỷ là thương người nhưng v́ thương ḿnh mà thương. C̣n t́nh thương vị tha không phải v́ ḿnh mà v́ người mà thương.

Ví dụ, một người lớn tuổi đi đường xách giỏ nặng, có đứa trẻ cùng đi trên đường xách dùm cái giỏ về tới nhà không lấy tiền công. Người lớn đó nói đứa trẻ dễ thương quá! - Tại sao nó dễ thương? V́ nó xách giùm ḿnh cái giỏ nặng mà không đ̣i tiền công, nên ḿnh thương. Nếu ḿnh đang xách giỏ nặng mà nó gởi thêm món ǵ nặng thêm khoảng một kư nữa th́ chắc là dễ ghét. Như vậy chúng ta thương người v́ người làm lợi cho ḿnh nên ḿnh thương. Có những người rất chân chính ngay thẳng mà họ không làm lợi cho ḿnh th́ ḿnh không thương. Ví dụ, quí vị buôn bán mỗi năm phải đóng thuế năm ngàn. Đến kỳ nộp thuế, thâu đúng năm chiếu theo luật định không bớt đồng nào th́ chú nhân viên thuế vụ ấy không dễ thương. Ngựi làm đúng luật mà không có lợi cho ḿnh th́ ḿnh không thương. Ngược lại người làm lợi cho ḿnh mà sai luật ḿnh vẫn thương. Như vậy chúng ta đặt t́nh thương trên bản ngă ích kỷ của ḿnh. T́nh thương này rất hạn hẹp và trói buộc. Gần nhất là vợ chồng thương nhau cũng là loại t́nh thương ích kỷ trói buộc.

Xưa lúc Phật c̣n tại thế, một hôm có người ngoại đạo tới hỏi:

- Cồ Đàm, ái là khổ đau hay hạnh phúc?

Phật đáp:

- Ái là gốc của khổ đau.

Người ngoại đạo nghe Phật đáp lắc đầu không chấp nhận. Câu nói này của Phật đồn tới tai vua Ba Tư Nặc. Vua gọi vợ là phu nhân Mạt Lỵ, nói:

- Ngài Cồ Đàm nói ái là gốc của khổ đau, trẫm không đồng ư. Như trẫm thương khanh, thương con và thương thường dân là khổ sao?

Phu nhân Mạt Lỵ là người hiểu đạo lư, bà đáp:

- Xin bệ hạ nghĩ, hiện giờ bệ hạ thương thiếp. Giả sử thiếp thương người đàn ông khác th́ bệ hạ sẽ làm ǵ?

- Sẽ giết.

Như vậy, ḿnh thương người mà người không thương, lại thương người khác th́ giết, không phải gốc khổ là ǵ? T́nh thương đó v́ ḿnh hay v́ ai? - V́ ḿnh nên mất cái ḿnh thích, liền nổi giận. Thương đó không phải là t́nh thương vị tha mà là vị kỷ nên khổ.

Lại một hôm vua Ba Tư Nặc đến hỏi Phật:

- Nghe Thế Tôn nói ái là gốc khổ đau, con chưa hiểu điều đó, xin Thế Tôn giảng dạy.

Phật đáp bằng câu hỏi:

- Ví như dân trong nước có một vùng xảy ra tai nạn chết hết năm mười người. Đại Vương nghe tin có đau khổ lắm không?

- Con thương chớ không khổ đau lắm.

Phật hỏi tiếp:

- Bây giờ giả sử công chúa con Đại Vương chết, Đại Vương thấy thế nào?

- Con rất đau khổ.

- Tại sao dân chết năm mười người mà Đại Vương không khổ, chỉ một công chúa chết mà Đại Vương lại khổ?

Vua trả lời không được.

Thường dân chết năm mười người nhà vua chỉ thương chút thôi mà không khổ. V́ đối với dân nhà vua không có ái nên không khổ, c̣n đối với công chúa nhà vua có ái nên có khổ. Vậy quí vị có thấy ái là gốc của khổ đau chưa?

Từ bi là v́ người khổ mà thương, thương không cột ràng. Ví dụ thấy người mù, người bịnh phong nghèo đói đi xin ăn, quí vị thương người tật nguyền giúp họ năm ba trăm cho đỡ khổ. Về sau nghe họ chết, tuy có cảm thương nhưng không khổ. V́ đó là ḷng từ bi vị tha không trói buộc. C̣n nếu con cháu trong nhà chết, quí vị than khóc xỉu lên xỉu xuống, có người muốn tự tử chết theo nữa. V́ t́nh thương này là ái, có trói buộc. Ai càng nặng th́ khổ càng nhiều.

Lại có trường hợp ái người ta mà không được như ư th́ trở thành sân hận, thù hằn. Chẳng hạn trong t́nh thương vợ chồng, nếu chồng hay vợ thay đổi t́nh cảm họ có thể giết nhau. Như vậy thương mà giết hại th́ có thật thương không? Nếu thật thương th́ đâu nỡ hại, mà hại th́ đâu thật thương! Đây là t́nh thương của ích kỷ. V́ thương ích kỷ cho nên hại nhau.

Do đó nói thương hại là vậy.

Nếu thương vị tha không trói buộc th́ không hại ai. Thấy người nghèo khổ thương, giúp là giúp, không bắt họ làm cái ǵ cho ḿnh hết, họ không cần nữa là thôi không giúp. Họ đến với ḿnh cũng được, họ đến với ai cũng tốt. V́ đây là ḷng thương của từ bi vừa rộng răi bao la, vừa làm cho người bớt khổ. Thương mà hết khổ, c̣n ái th́ xiết chặt, nên ái nhiều là khổ nhiều.

Lại có những viêc làm thoáng thấy như từ bi, nhưng lại là vị kỷ. Ví dụ, thấy người đói rét hoạn nạn thương giúp đỡ họ, nhưng lại nghĩ ḿnh giúp họ mai kia họ sẽ đền ơn lại. Trường hợp này không phải là từ bi. Lại có nhiều người có tâm tốt thấy người tật nguyền ăn xin, sẵn sàng đem tiền giúp đỡ, nghĩ giúp đỡ cho có phước sau này ḿnh hưởng. Trường hợp này chưa thật là từ bi. V́ cho mà có hậu ư trông mong lợi cho ḿnh về sau.

Từ bi là thương giúp người mà không chút trông mong người đền trả, không mong lợi cho ḿnh mai sau. Tâm từ bi như thế mới rộng lớn thênh thang.Khuyết Danh

Trần Văn Giang
[Sưu Tầm]
MDC K68
 

Page loading time (sec.): 0.060
Powered by miniBB 1.7 © 2001-2003